Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do nas
(043) 827-18-07
(043) 822-43-77

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych

 

Na podstawie Art.101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887, Nr 288, poz.1690) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo – wychowawczej następującego typu:

1)      socjalizacyjnego;

2)      interwencyjnego;

3)      specjalistyczno – terapeutycznego;

4)      rodzinnego

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia
w rodzinie zastępczej.

 

Na terenie powiatu sieradzkiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego:

 

·       Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce (30 miejsc statutowych)

Rafałówka 2, 98-290 Warta

Tel: (43) 829- 68 – 65 fax  (43) 829 – 68-65

e- mail: pow@rafalowka.pl

strona www: http://bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl

 

 

·        Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach (30 miejsc statutowych)

Tomisławice 16, 98-290 Warta

Tel: (43) 829 – 46 –85 fax (43) 829 – 46 – 85

e- mail: pow@tomislawice.pl

strona www: http://bip-domdziecka.tomislawice.spsieradz.finn.pl

 

 

·  Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Dom Światełko” w Godynicach (20    miejsc statutowych)

Godynice 42, 98-277 Brąszewice

Tel: (43) 821 – 15- 83  fax (43) 821 – 01 – 88

e- mail: dom@swiatelko.org.pl

strona www.http://www.swiatelko.org.pl

 

 

Wszystkie są placówkami typu socjalizacyjnego. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Rafałówce
i Tomisławicach są prowadzone przez Powiat Sieradzki, natomiast organem prowadzącym K.P.O.W. Dom Światełko w Godynicach  jest Katolickie Stowarzyszenie „ Światełko”
 z siedzibą w Sieradzu.

 

Skierowania dla dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie powiatu sieradzkiego wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w porozumieniu z dyrektorem placówki.

Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce.

 

 

Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą dyrektora placówki może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

 

1)      uczy się:

a)      w szkole,

b)      w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c)      w uczelni,

d)     u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2)      legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:

a)      w szkole,

b)      w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c)      w uczelni,

d)     na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

e)      u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

 

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub cześci opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

 

W 2014 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Sieradzkiego Nr 2/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz.384 z dnia 30 stycznia 2014 r.), średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sieradzkiego przedstawia się następująco:

·         w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Rafałówce – 5.021,42zł

·         Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach – 4.134,34zł

·         w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „ Dom Światełko” w Godynicach – 3.022,18zł

 

 

Aktualnie placówki opiekuńczo wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu sieradzkiego dysponują wolnymi miejscami.

 

Linki